Câu hỏi

Các layer của kiến trúc Remote Method Invocation (RMI) là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Kiến trúc RMI bao gồm các layer sau:

  • Stub and Skeleton layer: layer này nằm ngay bên dưới chế độ view của nhà phát triển. Layer này chịu trách nhiệm chặn các cuộc ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail