Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Các layer của kiến trúc Remote Method Invocation (RMI) là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Remote Method Invocation (RMI) là một cơ chế cho phép một đối tượng gọi phương thức của một đối tượng khác chạy trên một JVM khác (có thể là trên cùng một máy hoặc trên một máy khác trong mạng). Kiến trúc RMI bao gồm nhiều lớp (layers) khác nhau, mỗi lớp đảm nhận các chức năng cụ thể:

1. Stub và Skeleton Layer:

  • Stub: Đại diện cho đối tượng từ xa trên phía client. Khi một client gọi một phương thức trên stub, nó sẽ chuyển tiếp yêu cầu đến đối tượng từ xa thực sự.
  • Skeleton: (Không còn được sử dụng từ Java 2, phiên bản 1.2 trở đi) Trước đây, skeleton là phần trên server nhận yêu cầu từ stub và chuyển tiếp nó đến phương thức thực sự trên đối tượng từ xa.

2. Remote Reference Layer:

  • Mục đích: Xử lý các tham chiếu đến đối tượng từ xa. Lớp này quản lý việc tạo...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java phương thức System.gc()Runtime.gc() để làm gì?

senior

Làm cách nào để kiểm tra một private function hoặc một class có các phương thức, thuộc tính hoặc class bên trong có quyền truy cập là private?

middle

Sự khác biệt giữa processesthreads trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào