Câu hỏi

Sự khác nhau giữa == và phương thức equals trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, == và phương thức equals() được sử dụng để so sánh hai đối tượng, nhưng chúng có những sự khác biệt cơ bản:

  1. Toán tử ==:

    • Toán tử == so sánh tham chiếu (hay địa chỉ bộ nhớ) của hai đối tượng để xác định xem chúng có trỏ đến cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay không.
    • Nếu hai tham chiếu trỏ đến cùng một đối tượng, == sẽ trả về true. Nếu chúng trỏ đến các đối tượng khác nhau, nó sẽ trả về false, ngay cả khi hai đối tượng đó có cùng nội dung
  2. Phương thức equals():

    • Phương thức equals() được sử dụng để so sánh nội dung của hai đối tượng. Mặc định, phương thức equals() được kế thừa từ lớp Object và ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Server Side Include (SSI) trong Java là gì?

junior

Trong Java có các phạm vi sử dụng biến nào? Hãy giải thích chúng

middle

Kể tên một số phương pháp liên quan đến Java Collection framework?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào