Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Hãy giải thích runtime exception trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, RuntimeException là một lớp con của Exception và là lớp cha của những ngoại lệ có thể được ném ra (thrown) trong quá trình thực thi bình thường của Java Virtual Machine (JVM). RuntimeException và các lớp con của nó được gọi là các ngoại lệ không kiểm tra (unchecked exceptions)

Các RuntimeException không cần phải được khai báo trong phần throws của phương thức hoặc constructor, và chúng có thể được ném ra bởi việc thực thi của phương thức hoặc constructor mà không cần phải được bắt (catch) hoặc khai báo ném ra (throw). Điều này có nghĩa là trình biên dịch không yêu cầu lập trình viên phải xử lý hoặc khai báo các ngoại lệ này, khác với các Checked Exception

Các ví dụ phổ biến của RuntimeException bao gồm:

  • NullPointerException: Xảy ra khi một ứ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Java HashMap hoạt động như thế nào?

middle

Trong Java, JDBC là gì?

senior

Thread-safe với Singleton trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào