Câu hỏi

Applet Security Manager trong Java là gì và nó cung cấp những gì?

Câu trả lời

Trong Java, Applet Security Manager là một cơ chế bảo mật quan trọng được sử dụng để hạn chế các quyền truy cập của applet khi chạy trong một trình duyệt web. Mục đích chính của Applet Security Manager là để bảo vệ người dùng khỏi các applet độc hại có thể thực hiện các hành động không mong muốn, như đọc hoặc ghi tệp trên hệ thống của người dùng, kết nối đến các máy chủ không được phép, hoặc thực hiện các thay đổi cấu hình hệ thống.

Applet Security Manager cung cấp những gì?

  1. Kiểm soát truy cập: Applet Security Manager kiểm soát việc truy cập vào các tài nguyên hệ thống như tệp, mạng, và các tài nguyên hệ thống khác. Nó đảm bảo rằng applet chỉ có thể thực hiện các hoạt động trong phạm vi quyền hạn được cho phép.
  2. Hạn chế mạng: Applet thường chỉ được phép kết nối trở lại với máy chủ mà nó được tải xuống. Điều này ngăn chặn applet từ việc kết nối đến các máy chủ khác mà không có sự cho phép.
  3. Quản lý tệp: Applet không được phép đọc hoặc ghi các tệp trên hệ thống của người ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lợi ích của việc sử dụng getterssetters trong Java là gì?

middle

Ưu điểm của PreparedStatement so với Statement trong Java là gì?

senior

Thread-safe với Singleton trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào