Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Soft referenceWeak reference trong Java là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt giữa Soft Reference và Weak Reference trong Java

Trong Java, cả Soft Reference và Weak Reference đều là các loại tham chiếu đặc biệt mà không ngăn chặn đối tượng được tham chiếu khỏi việc thu gom rác (Garbage Collection - GC). Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt về mức độ ưu tiên trong quá trình thu gom rác:

  1. Weak Reference:
    • Là một tham chiếu không đủ mạnh để ngăn cản việc thu gom rác. Nếu một đối tượng chỉ được tham chiếu thông qua Weak References, GC có thể thu gom đối tượng đó bất cứ lúc nào, ngay cả khi có đủ bộ nhớ. Weak References thường được sử dụng để lưu trữ metadata, như tham chiếu đến ClassLoader. Khi không còn lớp nào cần tải, không cần giữ tham chiếu đến ClassLoader, và Weak Reference cho phép ClassLoader có thể b...
Bạn cần đăng nhập để xem