Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Soft reference và Weak reference trong Java là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Strong reference là tham chiếu bình thường bảo vệ đối tượng được tham chiếu khỏi bị GC thu thập, tức là không bao giờ bị thu...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail