Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Có thể sử dụng == trên enum trong Java không?

Câu trả lời

Có, bạn hoàn toàn có thể sử dụng toán tử == để so sánh các enum trong Java. Trong Java, mỗi hằng số enum được đảm bảo là duy nhất trong không gian tên của nó. Do đó, khi so sánh hai hằng số enum bằng toán tử ==, bạn đang so sánh xem chúng có phải là cùng một đối tượng trong bộ nhớ hay không. Điều này khác với việc so sánh các đối tượng, nơi mà toán tử == so sánh tham chiếu (địa chỉ bộ nhớ) của hai đối tượng, không phải giá trị hay nội dung của chúng.

Sử dụng == với enum có một số ưu điểm:

  1. Hiệu suất: Việc so sánh trực tiếp tham chiếu ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu floatdouble trong Java là gì?

middle

Khi nào finally không được thực thi trong Java?

middle

Design pattern nào trong thư viện JDK của Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào