Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Biến instance trong Java là gì?

Câu trả lời

Biến instance trong Java là các biến được khai báo bên trong một lớp (class) nhưng bên ngoài các phương thức, constructor và các block. Các biến instance được sử dụng để lưu trữ thông tin cụ thể cho mỗi đối tượng được tạo từ lớp đó và mỗi đối tượng sẽ có bản sao riêng của các biến instance này

Các biến instance có một số đặc điểm như sau:

  • Chúng được tạo ra khi một đối tượng được tạo bằng từ khóa new và sẽ bị phá hủy khi đối tượng đó không còn được tham chiếu đến nữa
  • Các biến instance có giá trị mặc định phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của chúng. Ví dụ, nếu là kiểu int, short, byte thì giá trị mặc định là 0, kiểu double thì là 0.0d, và kiểu `boole...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Scriptlets trong Java là gì?

middle

Khi nào finally không được thực thi trong Java?

middle

Trong Java, điều gì xảy ra khi một applet được tải?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào