Câu hỏi

Tầm quan trọng của phương thức hashCode() và equals() là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • HashMap trong Java sử dụng phương thức hashCode và equals để xác định index của cặp key-value.
  • Các phư...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail