Câu hỏi

Tầm quan trọng của phương thức hashCode() và equals() là gì?

Câu trả lời

  • HashMap trong Java sử dụng phương thức hashCode và equals để xác định index của cặp key-value.
  • Các phư...
Bạn cần đăng nhập để xem