Câu hỏi

Mối quan hệ giữa một event-listener interface và một event-adapter class trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình Java, đặc biệt là khi làm việc với các ứng dụng GUI sử dụng Swing, mối quan hệ giữa event-listener interface và event-adapter class là một phần quan trọng của mô hình thiết kế Observer. Mô hình này cho phép các đối tượng (gọi là observers hoặc listeners) đăng ký nhận thông báo về các sự kiện từ một đối tượng khác (gọi là subject hoặc source).

  1. Event-Listener Interface: Trong Java, một event-listener interface định nghĩa một hoặc nhiều phương thức callback mà một lớp phải triển khai để xử lý các sự kiện cụ thể. Ví dụ, ActionListener là một interface trong Swing được sử dụng để nhận thông báo về các hành động, như khi người dùng nhấn một nút. Một lớp muốn xử lý sự kiện này cần phải triển khai interface ActionListener và phương thức actionPerformed(ActionEvent e).

  2. Event-Adapter Class: Để giảm bớt gánh nặng phải triển khai tất cả các phương thức của một interface khi chỉ cần sử dụng một số ít trong số đó, Java Swing cung cấp các lớp adapter. Một event-adapter class là một lớp trừu tượng ...

Bạn cần đăng nhập để xem