Câu hỏi

So sánh phương thức sleep() và wait() trong Java?

Câu trả lời

  • sleep() được sử dụng để tạm ngưng quá trình của thread hiện tại với một khoảng thời gian được chỉ định. Lưu ý khoảng thời gian tạm ngưng không thể là số...
Bạn cần đăng nhập để xem