Câu hỏi

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, kiểu dữ liệu nguyên thủy byte có giá trị mặc định là 0. Điều này có nghĩa là khi bạn khai báo một biến kiểu byte mà không khởi tạo giá trị, nó sẽ tự động được gán giá trị 0.

Ví dụ:

public class Main ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa processesthreads trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa public, protected, package privateprivate trong Java là gì?

middle

Sự khác biệt giữa ClassNotFoundExceptionNoClassDefFoundError trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào