Câu hỏi

Decalarations trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, "declarations" (khai báo) là cách mà bạn thông báo cho trình biên dịch về tên của các biến, phương thức, lớp, giao diện và các thành phần khác trong mã nguồn của bạn. Khai báo cung cấp thông tin cần thiết để trình biên dịch có thể xử lý các thành phần này khi chương trình được biên dịch và chạy.

Các Loại Khai Báo Trong Java

 1. Khai Báo Biến (Variable Declarations):

  • Bạn khai báo biến bằng cách chỉ định kiểu dữ liệu và tên của biến. Điều này thông báo cho trình biên dịch về loại dữ liệu mà biến sẽ lưu trữ và cách biến sẽ được sử dụng trong chương trình.
  • Ví dụ: int count; khai báo một biến nguyên thủy count với kiểu dữ liệu là int.
 2. Khai Báo Phương Thức (Method Declarations):

  • Một phương thức được khai báo bằng cách chỉ định kiểu trả về, tên của phương thức, và danh sách tham số (nếu có). Phương thức cũng có thể có các từ khóa như public, private, static, v.v., để xác định phạm vi truy cập và hành vi của phương thức.
  • Ví dụ: public void display() { ... } khai báo một phương thức display không trả về giá trị (void) và có phạm vi truy cập là public.
 3. Khai Báo Lớp (Class Declarations):

  • Một lớp được khai báo bằng cách sử dụng từ khóa class theo sau l...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java là gì?

junior

Biến instance trong Java là gì?

middle

Trong Java, điều gì xảy ra khi một applet được tải?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào