Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java, JDBC là gì?

Câu trả lời

Trong Java, JDBC (Java Database Connectivity) là một API chuẩn cho phép các ứng dụng Java tương tác với các cơ sở dữ liệu. JDBC cung cấp các phương tiện để kết nối với cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn SQL và xử lý kết quả.

Mục đích của JDBC:

  1. Kết nối với Cơ sở dữ liệu: JDBC cho phép ứng dụng kết nối với cơ sở dữ liệu thông qua các trình điều khiển JDBC (JDBC drivers) cụ thể cho mỗi loại cơ sở dữ liệu (ví dụ: MySQL, Oracle, SQL Server, v.v.).
  2. Thực hiện Truy vấn: JDBC cung cấp các lớp và interface để gửi các câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu, bao gồm truy vấn dữ liệu (SELECT), cập nhật dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE), và quản lý giao dịch.
  3. Xử lý Kết quả: JDBC cung cấp cơ chế để xử lý và truy xuất dữ liệu từ kết quả truy vấn SQL thông qua các đối tượng như ResultSet.

Các thành phần chính của JDBC:

  • DriverManager: Lớp này quản lý danh sách các trình điều khiển cơ sở dữ liệu (database drivers) có sẵn. Nó được sử dụng để thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu.
  • Connection: Interface này đại diện cho kết nối với cơ sở dữ liệu. Qua đối tượng Connection, bạn có thể tạo các đối tượng Statement để thực hiện truy vấn.
  • Statement: Interface này được sử dụng để thực hiện truy vấn SQL. Có các biến thể như PreparedStatementCallableStatement cho các truy vấn có tham số và gọi các thủ tục lưu trữ.
  • ResultSet: Interface này chứa kết quả trả về từ truy vấn ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Synchronized trong Java là gì?

middle

Lợi ích của việc sử dụng getterssetters trong Java là gì?

senior

Trong Java, làm sao để bạn đảm bảo N thread có thể truy cập N tài nguyên mà không bị deadlock?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào