Câu hỏi

Dấu "..." trong các tham số của phương thức có nghĩa là gì?

Câu trả lời

Dấu "..." trong phương thức sau có ý nghĩa gì?

public void myMethod(String... strings){
   // method body
}

Tính năng đó đượ...

Bạn cần đăng nhập để xem