Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java, khi nào thì hàm finalize() được gọi?

Câu trả lời

Trong Java, hàm finalize() là một phương thức được định nghĩa trong lớp Object và có thể được ghi đè bởi các lớp con. Phương thức finalize() được thiết kế để cho phép một đối tượng thực hiện dọn dẹp trước khi đối tượng đó bị thu gom bởi Garbage Collector (GC).

Phương thức finalize() được gọi bởi Garbage Collector khi nó xác định rằng không còn tham chiếu nào đến đối tượng đó nữa, tức là đối tượng đó không thể được truy cập từ bất kỳ phần nào của chương trình. Tuy nhiên, việc gọi finalize() không đảm bảo và thời điểm gọi không xác định. GC có thể quyết định gọi finalize() ngay lập tức sau khi đối tượng kh...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích các cách khác nhau để tạo một thread trong Java. Bạn thích cách nào và tại sao?

middle

Hàm OverridingOverloading trong Java để làm gì?

middle

Bạn có thể truy cập biến non-static trong static context không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào