Câu hỏi

Ưu điểm của PreparedStatement so với Statement trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, PreparedStatementStatement đều là các interface trong gói java.sql được sử dụng để thực thi các câu lệnh SQL, nhưng PreparedStatement mang lại một số ưu điểm so với Statement:

1. Tăng Hiệu Suất

  • PreparedStatement: Có thể được biên dịch trước và tối ưu hóa bởi cơ sở dữ liệu trước khi thực thi. Khi bạn cần thực thi một câu lệnh SQL nhiều lần với các giá trị tham số khác nhau, PreparedStatement giúp tăng hiệu suất bằng cách sử dụng lại câu lệnh SQL đã được biên dịch.
  • Statement: Mỗi lần thực thi một câu lệnh SQL, nó đều được biên dịch lại, điều này làm giảm hiệu suất so với PreparedStatement khi thực thi các câu lệnh lặp đi lặp lại.

2. Phòng Chống SQL Injection

  • PreparedStatement: Cung cấp một cách an toàn để chèn các giá trị tham số vào câu lệnh SQL, giúp phòng chống lỗi SQL Injection. Các giá trị tham số được xử lý một cách an toàn và không được giải thích như một phần của câu lệnh SQL.
  • Statement: Khi sử dụng Statement, bạn cần phải nối chuỗi để tạo câu lệnh SQL động, điều này có thể dẫn đến n...
Bạn cần đăng nhập để xem