Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Hãy nêu một cách hiệu quả để implement một mẫu singleton trong Java?

Câu trả lời

Một cách hiệu quả để triển khai mẫu Singleton trong Java là sử dụng một biến private static để lưu trữ thể hiện duy nhất của lớp, kết hợp với một phương thức public static để truy cập thể hiện này. Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai mẫu Singleton:

public class Singleton {
  // Biến static duy nhất chứa thể hiện của lớp Singleton
  private static Singleton instance;

  // Constructor private để ngăn việc tạo thể hiện từ bên ngoài lớp
  private Singleton() {}

  // Phương thức public static để lấy thể hiện duy nhất của lớp Singleton
  public static Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
      // Nếu thể hiện chưa được tạo, tạo mới thể hiện
      instance = new Singleton();
    }
    // Trả về thể hiện đã có
    return instance;
  }
}

Trong triển khai trên, constructor của lớp Singletonprivate, điều này ngăn chặn việc tạo thể hiện mới từ bên ngoài lớp. Phương thức getInstance() kiểm tra xem thể hiện đã tồn tại hay chưa và chỉ tạo một th...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa processesthreads trong Java là gì?

middle

Từ khóa static để làm gì? Bạn có thể ghi đè phương thức static trong Java không?

middle

Enumthread-safe như thế nào trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào