Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Việc thu gom rác có diễn ra trong ...

Câu trả lời

Trong các phiên bản JVM trước Java 8, không gian PermGen (Permanent Generation) thực sự được thu gom rác giống như các phần khác của heap. PermGen chứa meta-data của các lớp và đối tượng, bao gồm cả các con trỏ vào phần còn lại của heap nơi các đối tượng được cấp phát. Nó cũng chứa các Class-loader, những thứ này cần được phá hủy một cách thủ công sau khi sử dụng xong, nếu không chúng sẽ ở lại trong bộ nhớ và tiếp tục giữ cá...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Protocol trong Swift và Interface trong Java là gì?

senior

Trong Java, làm sao để bạn đảm bảo N thread có thể truy cập N tài nguyên mà không bị deadlock?

middle

Java Virtual Machine là gì và cách nó được xem xét trong context?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào