Câu hỏi

Thread-safe với Singleton trong Java?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Một lớp thread-safe singleton được tạo để giúp khởi tạo đối tượng trong môi trường đa luồng. Nó có thể thực hiện bằng nhiều cách:

 • Sử dụng Enum: Enum là cách đơn giản nhất để tạo một lớp thread-safe singleton trong Java vì nó hỗ trợ đồng bộ do chính Java thực hiện.
public enum ThreadSafeSingleton{
  SINGLETON_INSTANCE;
  public void display(){
    System.out.println("Thread-safe singleton Display");
  }
}
// The Singleton class methods can be invoked as below
ThreadSafeSingleton.SINGLETON_INSTANCE.show();
 • Sử dụng trường static: Thread-safe singleton còn có thể được tạo bằng cách tạo thực thể tại thời điểm tải l...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có một phương thức synchronized để trả về thực thể Singleton trong môi trường đa luồng?

Xem câu trả lời detail

Thread-safe với Singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Xem câu trả lời detail

Các thành phần trong Composite Entity?

Xem câu trả lời detail