Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Annotations được sử dụng như thế nào và ở đâu trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, annotations là một cách để cung cấp siêu dữ liệu cho mã nguồn. Chúng có thể được sử dụng ở nhiều nơi khác nhau trong mã, bao gồm trên lớp (classes), phương thức (methods), biến (variables), tham số (parameters) và gói (packages). Annotations không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mã mà chúng gắn vào, nhưng chúng có thể được sử dụng bởi các công cụ phát triển và thư viện tại thời điểm biên dịch (compile-time) và thời gian chạy (runtime).

Cách Sử Dụng Annotations

 1. Định Nghĩa Annotations: Bạn có thể định nghĩa một annotation mới bằng cách sử dụng từ khóa @interface, sau đó bạn có thể thêm các phần tử vào nó để định nghĩa các thuộc tính cho annotation.
public @interface MyAnnotation {
  String value();
}
 1. Áp Dụng Annotations: Sau khi đã định nghĩa, bạn có thể áp dụng annotation cho các thành phần khác nhau trong mã nguồn bằng cách sử dụng ký hiệu @ theo sau là tên của annotation.
@MyAnnotation(value = "Example")
public class MyClass {
  @MyAnnotation(value = "Method example")
  public void myMethod() {
  }
}
 1. Sử Dụng Annotations: Các công cụ phát triển và thư viện có thể sử dụng thông tin từ annotations để thực hiện các tác vụ như kiểm tra mã nguồn, tạo mã tại thời điểm biên dịch, hoặc tải cấu hình tại t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào finally không được thực thi trong Java?

junior

Có mấy loại exceptions trong Java? Sự khác biệt giữa chúng?

middle

Giải thích các trạng thái của thread ở một high-level?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào