Câu hỏi

Trong Java sự khác biệt giữa throwthrows là gì?

Câu trả lời

Trong Java, throwthrows đều liên quan đến xử lý ngoại lệ (exception handling), nhưng chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau và có ý nghĩa khác biệt:

throw:

  • Mục đích: Từ khóa throw được sử dụng để ném ra một ngoại lệ cụ thể từ một phương thức hoặc khối mã. Nó được sử dụng khi bạn muốn tạo ra một ngoại lệ mới hoặc ném lại một ngoại lệ đã bắt được.
  • Cách sử dụng: throw được theo sau bởi một thể hiện của Throwable (hoặc bất kỳ lớp con nào của Throwable).
  • Ví dụ:
    throw new IllegalArgumentException("Thông báo lỗi");

throws:

  • Mục đích: Từ khóa throws được sử dụng trong chữ ký của phương thức để khai báo rằng phương thức này có thể ném ra một hoặc nhiều ngoại lệ. Nó được sử dụng để thông báo cho người gọi phương thức về các ngoại lệ mà họ cần phải xử lý hoặc khai báo ném tiếp.
  • **...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

middle

Comparable interfaceComparator interface trong Java là gì? Điểm khác nhau giữa chúng?

junior

Liệt kê các bước để tạo một đối tượng (object) cho một lớp (class) trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào