Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java sự khác biệt giữa throwthrows là gì?

Câu trả lời

Trong Java, throwthrows đều liên quan đến xử lý ngoại lệ (exception handling), nhưng chúng được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau và có ý nghĩa khác biệt:

throw:

  • Mục đích: Từ khóa throw được sử dụng để ném ra một ngoại lệ cụ thể từ một phương thức hoặc khối mã. Nó được sử dụng khi bạn muốn tạo ra một ngoại lệ mới hoặc ném lại một ngoại lệ đã bắt được.
  • Cách sử dụng: throw được theo sau bởi một thể hiện của Throwable (hoặc bất kỳ lớp con nào của Throwable).
  • Ví dụ:
    throw new IllegalArgumentException("Thông báo lỗi");

throws:

  • Mục đích: Từ khóa throws được sử dụng trong chữ ký của phương thức để khai báo rằng phương thức này có thể ném ra một hoặc nhiều ngoại lệ. Nó được sử dụng để thông báo cho người gọi phương thức về các ngoại lệ mà họ cần phải xử lý hoặc khai báo ném tiếp.
  • **...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm thế nào để việc đồng bộ hóa thread xảy ra bên trong một monitor?

senior

Trong Java, Binding trong RMI có nghĩa là gì?

middle

Làm cách nào để thoát khỏi các vòng lặp lồng nhau trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào