Câu hỏi

Hãy trình bày kiến trúc của Servlet?

Câu trả lời

Servlet là một công nghệ Java phía server được sử dụng để tạo các trang web động. Nó hoạt động như một lớp trung gian giữa các yêu cầu từ phía client (như trình duyệt web) và dữ liệu mà server xử lý để tạo ra kết quả. Kiến trúc của Servlet bao gồm một số thành phần chính và tuân theo mô hình yêu cầu-phản hồi.

Kiến trúc Servlet chủ yếu dựa trên các khái niệm sau:

  1. Servlet Container (hoặc Servlet Engine): Là môi trường chạy của Servlet, cung cấp các dịch vụ như quản lý vòng đời của Servlet, định tuyến yêu cầu, và quản lý session. Các ví dụ về Servlet Container bao gồm Apache Tomcat, Jetty, và GlassFish.
  2. Servlet Interface: Tất cả các Servlet đều phải triển khai interface Servlet. Interface này định nghĩa các phương thức quản lý vòng đời của Servlet như init(), service(), và destroy().
  3. HttpServlet Class: Đối với các ứng dụng web sử dụng HTTP, Servlet thường kế thừa từ lớp HttpServlet của Java Servlet API. Lớp này cung cấp các phương thức để xử lý các yêu cầu HTTP như doGet() và `...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có sự khác biệt nào giữa Protocol trong SwiftInterface trong Java không?

senior

Sự khác biệt giữa Serial garbage collectorThroughput garbage collector trong Java là gì?

middle

Có thứ gì giống như static-class trong Java không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào