Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Làm cách nào để thoát khỏi các vòng lặp lồng nhau trong Java?

Câu trả lời

Trong Java, để thoát khỏi các vòng lặp lồng nhau, bạn có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau tùy thuộc vào tình huống cụ thể và yêu cầu của bài toán. Dưới đây là một số cách phổ biến:

 1. Sử dụng cờ (Flag): Đặt một biến boolean (cờ) trước vòng lặp và thay đổi giá trị của nó khi bạn muốn thoát khỏi vòng lặp. Sau đó, kiểm tra giá trị của cờ này trong điều kiện của vòng lặp để quyết định có tiếp tục lặp hay không.

  boolean flag = true;
  for (int i = 0; i < 10 && flag; i++) {
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      if (/* điều kiện thoát */) {
        flag = false;
        break; // Thoát khỏi vòng lặp nội bộ
      }
    }
  }
 2. Sử dụng nhãn (Label): Java cho phép bạn sử dụng nhãn (label) để đánh dấu một vòng lặp và sau đó sử dụng break hoặc continue kèm theo nhãn đó để thoát hoặc tiếp tục vòng lặp đó từ bất kỳ đâu trong khối lệnh.

  outerLoop: // Nhãn cho vòng lặp ngoài
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      if (/* điều kiện thoát */...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Việc thu gom rác có diễn ra trong PermGen space trong JVM không?

middle

Trong Java, dấu ... trong các tham số của phương thức có nghĩa là gì?

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào