Câu hỏi

Câu trả lời

Exception trong Java là một sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình, làm phá vỡ luồng chuẩn của nó. Nó là một đối tượng được ném ra tại thời điểm runtime. Exception có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau.

Có ba loại exception trong Java: checked exception, *unchecked exception...

Bạn cần đăng nhập để xem