Câu hỏi

Exception trong Java là gì?

Câu trả lời

Exception trong Java là một sự kiện bất thường phá vỡ luồng chuẩn của chương trình. Trong Java, Exception là một phần quan trọng của việc xây dựng ứng dụng, giúp xử lý các lỗi có thể xảy ra trong quá trình thực thi chương trình

Có ba loại chính của Exception trong Java:

  1. **Checke...
Bạn cần đăng nhập để xem