Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Khối finally khi xử lý exception trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, khối finally là một phần của cơ chế xử lý ngoại lệ (exception handling) được sử dụng cùng với các khối trycatch. Khối finally chứa mã sẽ được thực thi sau khi khối try (và các khối catch tương ứng, nếu có) được thực thi, bất kể một ngoại lệ có được ném ra hay không.

Mục đích của khối finally:

  • Đảm bảo thực thi mã: Khối finally thường được sử dụng để thực hiện các hành động dọn dẹp quan trọng như đóng kết nối mạng, giải phóng tài nguyên, hoặc đóng các luồng nhập/xuất (I/O streams), ngay cả khi có lỗi xảy ra và ngoại lệ được ném ra.
  • Giảm trùng lặp mã: Thay vì viết cùng một đoạn mã dọn dẹp trong mỗi khối catch, bạn có thể viết một lần trong khối finally để tránh trùng lặp mã.

Cách hoạt động của khối finally:

  • Nếu không có ngoại lệ nào xảy ra trong khối try, khối finally sẽ được thực thi sau khi khối try hoàn thành.
  • Nếu có một ngoại lệ đượ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có thể truy cập biến non-static trong static context không?

middle

So sánh biến volatile và biến static trong Java?

middle

Phương thức finalize() trong Java để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào