Câu hỏi

Hãy kể một trường hợp sử dụng Builder Design Pattern?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Ví dụ điển hình là một hệ thống phân cấp lớp mà nó bổ sung thêm nhiều tham số khi nó đi xuống chuỗi. Ở phía dưới, một số lớp có thể có tới N tham số, N-2 trong số đó chỉ được truyền vào hàm super constructor. Thay vì sử dụng m...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail