Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Giải thích về Marshalling v...

Câu trả lời

Trong Java, marshalling và demarshalling là hai quá trình liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu giữa các đối tượng và biểu diễn có thể truyền được qua mạng hoặc có thể lưu trữ.

Marshalling

Marshalling là quá trình chuyển đổi thông tin từ một đối tượng Java thành một định dạng có thể được truyền đi (ví dụ, qua mạng) hoặc lưu trữ (ví dụ, trong một tệp). Trong bối cảnh của Java RMI (Remote Method Invocation), marshalling liên quan đến việc đóng gói dữ liệu và trạng thái của một đối tượng vào một dạng tuần tự (serialized form) để có thể gửi từ máy khách đến máy chủ hoặc ngược lại. Quá trình này đảm bảo rằng dữ liệu có thể được truyền qua mạng một cách an toàn và hiệu quả.

Demarshalling

Demarshalling là quá trình ngược lại với marshalling, nơi dữ liệu tuần tự được chuyển đổi trở lại thành một đối tượng Java. Trong RMI, khi dữ liệu tuần tự đến máy chủ hoặc má...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nếu một đối tượng được gán thành null, Garbage Collector trong Java có giải phóng ngay bộ nhớ được giữ bởi đối tượng đó không?

middle

Annotations được sử dụng như thế nào và ở đâu trong Java?

middle

Làm sao để đồng bộ hóa hai Java processes?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào