Câu hỏi

Giải thích các trạng thái của thread ở một high-level?

Câu trả lời

Trong quá trình thực thi, một thread có thể nằm ở một trong các trạng thái sau:

  • Runnable: một thread...
Bạn cần đăng nhập để xem