Câu hỏi

Giải thích các trạng thái của thread ở một high-level?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Trong quá trình thực thi, một thread có thể nằm ở một trong các trạng thái sau:

  • Runnable: một thread...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail