Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Giải thích các trạng thái của thread ở một high-level?

Câu trả lời

Trong Java, một thread có thể tồn tại trong một số trạng thái khác nhau trong suốt vòng đời của nó. Dưới đây là mô tả cấp cao về các trạng thái cơ bản của thread:

1. New (Mới)

Khi một thread mới được tạo ra bằng cách tạo một instance của lớp Thread nhưng trước khi phương thức start() được gọi, thread ở trạng thái "New". Thread này chưa bắt đầu thực thi.

2. Runnable (Có Thể Chạy)

Sau khi phương thức start() được gọi, thread chuyển sang trạng thái "Runnable". Trong trạng thái này, thread có thể được lên lịch chạy bởi Thread Scheduler của JVM. Trạng thái này bao gồm cả trạng thái "Running", nơi thread đang được thực thi.

3. Blocked (Bị Chặn)

Một thread chuyển sang trạng thái "Blocked" khi nó đang chờ một monitor lock để vào một khối hoặc phương thức đồng bộ. Thread sẽ ở trạng thái này cho đến khi nó nhận được lock.

4. Waiting (Đang Chờ)

Thread có thể chuyển sang trạng thái "Waiting" khi nó đang chờ một thread khác thực hiện ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Phương thức finalize() trong Java để làm gì?

senior

Trong Java, Binding trong RMI có nghĩa là gì?

senior

Làm cách nào để kiểm tra một private function hoặc một class có các phương thức, thuộc tính hoặc class bên trong có quyền truy cập là private?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào