Câu hỏi

Synchronized là gì?

Câu trả lời

Từ khóa synchronized trong Java được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ có một thread được phép thực thi vào một khối mã hoặc phương thức cùng một thời điểm. Nó giúp đồng bộ hóa hoạt động của các thread và ngăn chặn các lỗi đồng nhất bộ nhớ và can thiệp không mong muốn.

Khi một khối mã hoặc phư...

Bạn cần đăng nhập để xem