Câu hỏi

Synchronized có nghĩa là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Từ khóa synchronized là tất cả về việc đọc và ghi các thread khác nhau vào các biến, đối tượng và tài nguyên giống nhau. Từ khóa synchronized là một trong những công cụ giúp chuỗi mã của bạn an to...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail