Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Interface và Abstract class là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Java cung cấp và hỗ trợ việc tạo cả hai Abstract classInterfaces. Cả hai cách triển khai đều chia sẻ một số đặc tính chung, nhưng chúng khác nhau ở các tính năng sau:

  • Tất cả các phương thứ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail