Câu hỏi

Bạn có thể truy cập biến non-static trong static context không?

Câu trả lời

  • Một biến static trong Java thuộc về class của nó và giá trị của nó khô...
Bạn cần đăng nhập để xem