Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Bạn có thể truy cập biến non-static trong static context không?

Câu trả lời

Trong Java, bạn không thể trực tiếp truy cập một biến non-static từ một context static. Điều này là do biến non-static thuộc về một instance cụ thể của lớp, trong khi một phương thức static hoặc khối static thuộc về lớp đó nói chung, không phụ thuộc vào bất kỳ instance nào. Để truy cập một biến non-static từ một context static, bạn cần một tham chiếu đến một instance của lớp chứa biến non-static đó.

Ví dụ, nếu bạn có một lớp MyClass với một biến non-static myVar và một phương thức static myStaticMethod, bạn không thể trực tiếp truy cập myVar từ myStaticMethod mà không có một instance của MyClass.

public class MyClass {
    int myVar = 10; // Biến non-st...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Thread-safe với Singleton trong Java là gì?

middle

Trong Java HashMap hoạt động như thế nào?

junior

Các tính chất của lập trình hướng đối tượng là gì và hãy giải thích chúng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào