Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Mục đích của phương thức Class.forName trong Java để làm gì?

Câu trả lời

Phương thức Class.forName(String className) trong Java được sử dụng để tải một lớp và trả về đối tượng Class tương ứng với tên lớp được cung cấp dưới dạng chuỗi. Mục đích chính của phương thức này là:

1. Tải lớp vào bộ nhớ:

  • Khi gọi Class.forName("SomeClassName"), JVM sẽ tìm kiếm và tải lớp có tên SomeClassName vào bộ nhớ. Nếu lớp không được tìm thấy, một ngoại lệ ClassNotFoundException sẽ được ném ra.

2. Khởi tạo lớp:

  • Ngoài việc tải lớp, Class.forName() còn kích hoạt quá trình khởi tạo tĩnh của lớp (static initialization block). Điều này có nghĩa là tất cả các khối tĩnh và các trường tĩnh sẽ được khởi tạo và thực thi.

3. Sử dụng trong JDBC:

  • Một trong những ứng dụng phổ biến của Class.forName() là trong JDBC (Java Database Connectivity) để tải trình điều khiển cơ sở dữ liệu. Ví dụ, `Cl...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao Collection không mở rộng các interface CloneableSerializable trong Java?

senior

Các layer của kiến trúc Remote Method Invocation (RMI) là gì?

middle

JavaBean là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào