Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java tại sao ArrayList lại được sử dụng trong nhiều hơn LinkedList?

Câu trả lời

ArrayList được ưa chuộng để sử dụng trong nhiều trường hợp hơn LinkedList chủ yếu vì hiệu suất truy cập dữ liệu nhanh hơn và quản lý bộ nhớ hiệu quả hơn. Dưới đây là một số lý do cụ thể:

1. Truy cập dữ liệu nhanh hơn

  • ArrayList cung cấp thời gian truy cập hằng số $$O(1)$$ cho các thao tác truy cập ngẫu nhiên thông qua chỉ mục, nhờ vào việc sử dụng mảng động bên trong. Điều này làm cho ArrayList trở thành lựa chọn tốt khi cần truy cập các phần tử thường xuyên và nhanh chóng
  • LinkedList, ngược lại, không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên nhanh chóng. Để truy cập một phần tử, cần phải duyệt qua danh sách từ đầu đến phần tử đó, dẫn đến thời gian truy cập trung bình là $$O(n/2)$$, điều này làm giảm hiệu suất khi thực hiện các thao tác truy cập

2. Quản lý bộ nhớ hiệu quả

  • ArrayList quản lý bộ nhớ một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng mảng động, nơi mà kích thước của mảng có thể được điều chỉnh để phù hợp với số lượng phần tử thực tế, giảm thiểu lượng bộ nhớ không...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Server Side Include (SSI) trong Java là gì?

middle

Enumthread-safe như thế nào trong Java?

middle

Trong Java lớp exception có các lớp con nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào