Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ArrayArrayList là gì? Khi nào bạn sẽ sử dụng Array thay vì ArrayList?

Câu trả lời

Array và ArrayList trong Java đều là cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các phần tử. Tuy nhiên, chúng có những đặc điểm khác nhau quan trọng:

Array

  • Kích thước cố định: Khi một mảng được khởi tạo, kích thước của nó không thể thay đổi.
  • Lưu trữ dữ liệu kiểu nguyên thủy và đối tượng: Mảng có thể chứa cả dữ liệu kiểu nguyên thủy (int, double, char, ...) và đối tượng.
  • Tốc độ lưu trữ và thao tác nhanh hơn: Do cấu trúc đơn giản và kích thước cố định, mảng thường nhanh hơn khi thực hiện các thao tác.
  • Thuộc tính length: Để lấy kích thước của mảng, ta sử dụng thuộc tính length.

ArrayList

  • Kích thước động: ArrayList có thể thay đổi kích thước tự động khi thêm hoặc xóa phần tử.
  • Chỉ lưu trữ đối tượng: Không thể lưu trữ trực tiếp dữ liệu kiểu nguyên thủy, nhưng từ Java 5 trở lên, auto-boxing cho phép tự động chuyển đổi kiểu nguyên thủy thành đối tượng tương ứng (ví dụ: int thành Integer).
  • Tốc độ lưu trữ và thao tác chậm hơn: Do cần phải quản lý kích thước động và các phương thức phức tạp hơn, ArrayList có thể chậm hơn mảng.
  • **Nh...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Marker interface trong Java là gì?

middle

Khởi tạo tĩnh (static initializer) trong Java là gì?

middle

Trong Java, dấu ... trong các tham số của phương thức có nghĩa là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào