Câu hỏi

Sự khác biệt giữa ArrayArrayList là gì? Khi nào bạn sẽ sử dụng Array thay vì ArrayList?

Câu trả lời

Array và ArrayList trong Java đều là cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ các phần tử. Tuy nhiên, chúng có những đặc điểm khác nhau quan trọng:

Array

  • Kích thước cố định: Khi một mảng được khởi tạo, kích thước của nó không thể thay đổi.
  • Lưu trữ dữ liệu kiểu nguyên thủy và đối tượng: Mảng có thể chứa cả dữ liệu kiểu nguyên thủy (int, double, char, ...) và đối tượng.
  • Tốc độ lưu trữ và thao tác nhanh hơn: Do cấ...
Bạn cần đăng nhập để xem