Câu hỏi

Trong Java, Binding trong RMI có nghĩa là gì?

Câu trả lời

Trong Java RMI (Remote Method Invocation), "binding" là quá trình liên kết một tên với một đối tượng từ xa trong một dịch vụ đặt tên như RMI registry. Khi một đối tượng từ xa được "bind" với một tên, các client có thể tra cứu (lookup) đối tượng từ xa đó thông qua tên đã được liên kết để gọi các phương thức từ xa trên đối tượng đó.

Các phương thức liên quan đến binding trong RMI:

  1. bind(String name, Remote obj): Phương thức này liên kết một đối tượng từ xa với một ...
Bạn cần đăng nhập để xem