Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java, Binding tro...

Câu trả lời

Trong Java RMI (Remote Method Invocation), "binding" là quá trình liên kết một tên với một đối tượng từ xa trong một dịch vụ đặt tên như RMI registry. Khi một đối tượng từ xa được "bind" với một tên, các client có thể tra cứu (lookup) đối tượng từ xa đó thông qua tên đã được liên kết để gọi các phương thức từ xa trên đối tượng đó.

Các phương thức liên quan đến binding trong RMI:

  1. bind(String name, Remote obj): Phương thức này liên kết một đối tượng từ xa với một tên cụ thể trong RMI registry. Nếu tên đã tồn tại, một ngoại lệ AlreadyBoundException sẽ được ném ra.

  2. rebind(String name, Remote obj): Phương thức này cũng liên kết một đối tượng từ xa với một tên, nhưng nó sẽ ghi đè bất kỳ liên kết nào hiện có với tên đó mà không ném ra ngoại lệ.

  3. unbind(String name): Phương thức này loại bỏ liên kết giữa một tên và một đối tượng từ xa trong RMI registry.

  4. lookup(String name): Phương thức này được sử dụng bởi client để tìm kiếm một đối tượng từ xa trong RMI registry dựa trên tên đã được liên kết.

Ví dụ về binding trong RMI:

import java.rmi.*;
import java.rmi.registry.*;
import java.rmi.server.*;

public class Server extends UnicastRem...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu byte trong Java là gì?

middle

Khi nào thì một Object đủ điều kiện để thu gom rác trong Java?

middle

Sự khác biệt giữa public, protected, package privateprivate trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào