Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

**Double Brace initializ...

Câu trả lời

Double Brace Initialization trong Java là một kỹ thuật được sử dụng để khởi tạo các bộ sưu tập hoặc các đối tượng khác một cách ngắn gọn. Kỹ thuật này sử dụng hai cặp dấu ngoặc nhọn: cặp đầu tiên tạo một lớp ẩn danh (anonymous class) kế thừa từ lớp của đối tượng được khởi tạo, và cặp thứ hai là một khối khởi tạo (initialization block) của lớp ẩn danh đó.

Ví dụ:

List<String> names = new ArrayList<String>() {{
    add("John");
    add("Jane");
}};

Trong ví dụ trên, một ArrayList của String được khởi tạo và hai phần tử "John" và "Jane" được thêm vào ngay lập tức sử dụng double brace initialization.

Lưu Ý:

  • Hiệu Suất và Bộ Nhớ: Mỗi lần sử dụng double brace initialization, một lớp ẩn danh mới được tạo ra và một thể hiện của lớp đó được tạo ra. Điều này có thể dẫn đến việc sử dụng b...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trang JSP là gì?

junior

Đối tượng (object) trong Java là gì?

middle

Tại sao Collection không mở rộng các interface CloneableSerializable trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào