Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Java Classloader là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Classloader là một phần của Java Runtime Environment (JRE) chịu trách nhiệm tải các lớp (class) vào bộ nhớ khi chương trình Java được chạy. Mỗi khi một chương trình cần sử dụng một lớp chưa được tải vào bộ nhớ, JVM sẽ sử dụng Classloader để tìm và tải lớp đó. Điều này cho phép Java động tải các lớp vào thời điểm chạy (runtime), thay vì phải biên dịch tất cả các lớp và gói chúng vào trong một tệp thực thi duy nhất.

Cách Hoạt Động của Classloader

  1. Bootstrap Classloader: Đây là Classloader cấp cao nhất và là phần của JVM. Nó tải các lớp cốt lõi của Java như java.lang.* từ thư viện rt.jar và các thư viện cốt lõi khác của Java.
  2. Extension Classloader: Tải các lớp từ các thư viện mở rộng của Java, nằm trong thư mục extensions hoặc được chỉ định bởi biến môi trường java.ext.dirs.
  3. System/Application Classloader: Tải các lớp từ đường dẫn classpath của ứng dụng, bao gồm các lớp do người dùng định nghĩa và các thư viện bên thứ ba.

Tín...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các phương thức sendRedirectforward trong Java là gì?

middle

JVM là gì? Tại sao Java được gọi là "Platform Independent Programming Language"?

middle

Khởi tạo tĩnh (static initializer) trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào