Câu hỏi

Làm sao để đồng bộ hóa hai Java processes?

Câu trả lời

Trong Java, việc đồng bộ hóa hai quy trình (processes) độc lập với nhau không thể thực hiện trực tiếp thông qua các cơ chế đồng bộ hóa thông thường như synchronized blocks hoặc Locks vì mỗi quy trình chạy trong không gian bộ nhớ riêng biệt của nó. Tuy nhiên, có một số cách để đạt được sự đồng bộ hóa giữa các quy trình:

1. Sử dụng File Locking:

Bạn có thể sử dụng file locking để đồng bộ hóa quy trình. Một quy trình sẽ tạo một file lock, và quy trình khác sẽ chờ đợi cho đến khi file lock được giải phóng. Java NIO cung cấp các cơ chế để làm việc với file locking thông qua lớp FileChannel.

2. Sử dụng Cơ sở dữ liệu:

Nếu cả hai quy trình đều tương tác với cùng một cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu như một phương tiện để đồng bộ hóa. Ví dụ, bạn có thể sử dụng bảng trong cơ sở dữ liệu để theo dõi trạng thái của một tài nguyên mà cả hai quy trình đều muốn truy cập.

3. Sử dụng IPC (Inter-Process Communication):

IPC là một phương pháp cho phép các quy trình giao tiếp và đồng bộ hóa với n...

Bạn cần đăng nhập để xem