Câu hỏi

Marker interface trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, một marker interface là một interface không chứa bất kỳ phương thức nào. Nó được sử dụng để chỉ định hoặc "đánh dấu" một lớp cụ thể với một tính chất hoặc hành vi nào đó mà không cần thực thi bất kỳ phương thức nào. Marker interface hoạt động như một cách để giao tiếp ý định hoặc thông tin về một lớp đến trình biên dịch hoặc JVM (Java Virtual Machine).

Mục Đích Sử Dụng

Marker interface được sử dụng với mục đích chính là:

  • Phân Loại Dữ Liệu: Đánh dấu một lớp với một tính chất cụ thể mà sau này có thể được kiểm tra thông qua phản xạ (reflection) hoặc trong thời gian chạy để thực hiện các hành động hoặc logic cụ thể dựa trên tính chất đó.
  • Cung Cấp Hướng Dẫn cho Trình Biên Dịch hoặc JVM: Chỉ định rằng các lớp triển khai marker interface đó phải được xử lý theo một cách đặc biệt bởi trình biên dịch hoặc JVM.

Ví Dụ

Một ví dụ điển hình của marker interface trong Java Standard Edition là java.io.Serializable. Interface này không chứa bất k...

Bạn cần đăng nhập để xem