Câu hỏi

Liệt kê một số JDE của Java?

Câu trả lời

Dưới đây là một số JDE (Java Development Environment) phổ biến mà bạn có thể sử dụng để phát triển ứng dụng Java:

  • Eclipse: Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được sử dụng rộng rãi cho Java. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích như g...
Bạn cần đăng nhập để xem