Câu hỏi

So sánh sự khác nhau String vs StringBuffer vs StringBuilder?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Khác biệt về khả năng thay đổi: String không thể bị thay đổi, nếu bạn cố gắng thay đổi nó, thì đối tượng mới sẽ được tạo ta, trong khi đó StringBufferStringBuilder có ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail