Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Lớp (class) trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, lớp (class) được hiểu là một khuôn mẫu hoặc một bản thiết kế mà từ đó các đối tượng (object) được tạo ra. Lớp chứa các thuộc tính (fields) và phương thức (methods) mô tả trạng thái và hành vi của các đối tượng mà nó tạo ra

Các thành phần của một lớp bao gồm:

  • Thuộc tính (Fields/ Biến instance): Chứa trạng thái của các đối tượng (object) được tạo ra từ lớp
  • Phương thức (Methods): Mô tả hành vi của đối tượng. Phương thức có thể có giá trị trả về hoặc không (void), và có thể nhận tham số đầu vào
  • Hàm khởi tạo (Constructor): Được sử dụng để tạo và khởi tạo trạng thái của đối tượng khi đối tượng được tạo ra bằng từ khóa new. Hàm khởi tạo có tên giống với tên lớp và không có kiểu trả về
  • Khối lệnh (Blocks): Các đoạn code được thực thi ngay khi đối tượng được khởi tạo
  • **Lớp lồng nhau (N...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có thể chạy ứng dụng Java mà không sử dụng OOP không?

junior

Giá trị mặc định của kiểu dữ liệu floatdouble trong Java là gì?

middle

RMI trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào