Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Kể tên một số phương pháp liên quan đến Java Collection framework?

Câu trả lời

Trong Java, Collection Framework là một kiến trúc thống nhất cho việc lưu trữ và xử lý các nhóm đối tượng. Dưới đây là một số phương pháp và interface quan trọng liên quan đến Java Collection Framework:

Interfaces cơ bản:

 1. Collection: Interface gốc cho các tập hợp đối tượng.
 2. List: Một collection có thứ tự và cho phép các phần tử trùng lặp.
 3. Set: Một collection không cho phép các phần tử trùng lặp.
 4. SortedSet: Một Set được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 5. NavigableSet: Một SortedSet mở rộng với các phương thức tìm kiếm.
 6. Queue: Một collection cho phép các hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out).
 7. Deque: Một Queue mở rộng cho phép thêm hoặc xóa phần tử từ cả hai đầu.
 8. Map: Một đối tượng lưu trữ các cặp khóa-giá trị, với mỗi khóa là duy nhất.
 9. SortedMap: Một Map được sắp xếp theo thứ tự khóa.
 10. NavigableMap: Một SortedMap mở rộng với các phương thức tìm kiếm.

Các lớp triển khai:

 1. ArrayList: Một List được triển khai dựa trên mảng động.
 2. LinkedList: Một List được triển khai dựa trên danh sách liên kết đôi.
 3. HashSet: Một Set được triển khai dựa trên bảng băm.
 4. LinkedHashSet: Một HashSet với thứ tự duyệt dựa trên thứ tự chèn.
 5. TreeSet: Một Set được triển khai dựa trên cây đỏ-đen và sắp xếp các phầ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích các cách khác nhau để tạo một thread trong Java. Bạn thích cách nào và tại sao?

senior

Việc thu gom rác có diễn ra trong PermGen space trong JVM không?

middle

Lợi ích của việc sử dụng getterssetters trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào