Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Liệt kê các bước để tạo một đối tượng (object) cho một lớp (class) trong Java?

Câu trả lời

Để tạo một đối tượng cho một lớp trong Java, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Định nghĩa một lớp: Đầu tiên, bạn cần định nghĩa một lớp với các thuộc tính và phương thức mà bạn muốn đối tượng của mình có. Lớp hoạt động như một khuôn mẫu cho các đối tượng.

  class MyClass {
    // Thuộc tính
    int attribute;
  
    // Phương thức
    void display() {
      System.out.println("Giá trị của thuộc tính: " + attribute);
    }
  }
 2. Khai báo một biến đối tượng: Sau khi đã định nghĩa lớp, bạn cần khai báo một biến đối tượng của lớp đó. Biến này sẽ tham chiếu đến đối tượng khi nó được tạo.

  MyClass obj;
 3. **Khởi tạo đối tượn...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Directives trong Java là gì?

senior

Vai trò của lớp java.rmi.Naming là gì?

middle

Deadlock trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào