Câu hỏi

Liệt kê các bước để tạo một đối tượng cho một lớp?

Câu trả lời

Để tạo một đối tượng cho một lớp trong Java, bạn có thể làm theo ba bước sau:

  • Khai báo đối tượng: Đầu tiên, bạn cần khai báo một biến đối tượng cho lớp mà bạn muốn tạo đối tượng. Điều này cho phép ...
Bạn cần đăng nhập để xem