Câu hỏi

Có bất cứ thứ gì giống như static-class trong java không?

Câu trả lời

Java không có cách nào tạo ra một static-class hoàn chỉnh nhất nhưng bạn có thể mô phỏng một static-class như thế này:

  • Khai báo class của bạn là final...
Bạn cần đăng nhập để xem