Câu hỏi

Có bất cứ thứ gì giống như static-class trong java không?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Java không có cách nào tạo ra một static-class hoàn chỉnh nhất nhưng bạn có thể mô phỏng một static-class như thế này:

  • Khai báo class của bạn là final...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail