Câu hỏi

Câu trả lời

Mục đích của việc thu gom rác (garbage collection) trong Java là xác định và loại bỏ những đối tượng không còn cần thiết của ứng dụng, nhằm tái sử dụng tài nguyên và đảm bảo hiệu suất và sự ổn định của chương trình.

Trong Java, quá trình tạo ra các đối tượng và cấp phát bộ nhớ cho chúng ...

Bạn cần đăng nhập để xem