Câu hỏi

Từ khóa "static" có nghĩa là gì? Bạn có thể ghi đè phương thức static trong Java không?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Từ khóa static biểu thị rằng một biến thành viên hoặc một...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tại sao length() của String không chính xác?

Xem câu trả lời detail

Khi nào khối finally không được thực thi trong Java?

Xem câu trả lời detail

Hãy nêu một cách hiệu quả để triển khai một mẫu singleton trong Java?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa HashSet và TreeSet là gì?

Xem câu trả lời detail

Có gì sai với việc khởi tạo Double Brace trong Java?

Xem câu trả lời detail