Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Từ khóa static để làm gì? Bạn có thể ghi đè phương thức static trong Java không?

Câu trả lời

Từ khóa "static" trong Java

Từ khóa static trong Java là một bộ chỉnh sửa không truy cập được sử dụng cho các phương thức và thuộc tính. Các phương thức/thuộc tính static có thể được truy cập mà không cần tạo một đối tượng của lớp. Các thành viên static được gắn liền với lớp hơn là với bất kỳ thực thể nào của lớp đó. Khi một thành viên được khai báo là static, nó có thể được truy cập trước khi bất kỳ đối tượng nào của lớp đó được tạo ra, và không cần tham chiếu đến bất kỳ đối tượng nào

Ghi đè phương thức static

Không, bạn không thể ghi đè phương thức static trong Java. Trong OOP, ghi đè phương thức (method overriding) nghĩa là phương thức cụ thể sẽ được gọi dựa trên loại đối tượng tại thời điểm chạy, không phải dựa trên loại ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác nhau giữa == và phương thức equals trong Java là gì?

middle

Có sự khác biệt nào giữa Protocol trong SwiftInterface trong Java không?

middle

Sự khác biệt giữa InterfaceAbstract class trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào