Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa Thread.startThread.run trong Java là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Thread.start()Thread.run() đều là các phương thức liên quan đến việc thực thi các luồng (threads), nhưng chúng có sự khác biệt quan trọng về cách chúng hoạt động và mục đích sử dụng:

Thread.start()

  • Khi bạn gọi phương thức start() trên một đối tượng của lớp Thread, một luồng mới được tạo và mã trong phương thức run() của luồng đó sẽ được thực thi trong luồng mới này.
  • Gọi start() kích hoạt việc thực thi đa luồng của JVM, cho phép hệ điều hành lên lịch thực thi mã trong phương thức run() một cách đồng thời với các luồng khác.
  • Mỗi thể hiện của Thread chỉ có thể gọi start() một lần. Nếu bạn cố gắng gọi start() nhiều lần trên cùng một thể hiện, một ngoại lệ IllegalThreadStateException sẽ được ném ra.

Thread.run()

  • Phương thức run() chứa mã mà bạn muốn thực thi tron...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Liệt kê các bước để một chương trình RMI hoạt động?

middle

Sự khác biệt giữa HashMap, LinkedHashMapTreeMap trong Java là gì?

middle

Ưu điểm của PreparedStatement so với Statement trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào