Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Java có hỗ trợ đa kế thừa không?

Câu trả lời

Không, Java không hỗ trợ đa kế thừa trực tiếp thông qua lớp (class inheritance). Trong Java, một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp cha duy nhất. Điều này được thiết kế như vậy để tránh các vấn đề phức tạp liên quan đến đa kế thừa, như vấn đề kim cương (diamond problem), nơi một lớp kế thừa từ hai lớp cha có một phương thức giống nhau và JVM không thể quyết định nên sử dụng phương thức của lớp cha nào.

Tuy nhiên, Java cung cấp một giải pháp thay thế cho đa kế thừa thông...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Liệt kê các bước để một chương trình RMI hoạt động?

middle

Sự khác biệt giữa public, protected, package privateprivate trong Java là gì?

senior

Các layer của kiến trúc Remote Method Invocation (RMI) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào