Câu hỏi

Trong lập trình OOP, quá trình trừu tượng hóa dữ liệu được thực hiện như thế nào?

Câu trả lời

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), quá trình trừu tượng hóa dữ liệu được thực hiện thông qua việc tạo ra các lớp trừu tượng (abstract classes) và/hoặc giao diện (interfaces) để định nghĩa các phương thức và thuộc tính chung mà không cần cung cấp chi tiết cụ thể về cách thức triển khai. Điều này cho phép lập trình viên tập trung vào những gì một đối tượng cần làm (hành vi) thay vì làm thế nào để nó thực hiện (triển khai).

Cách thực hiện trừu tượng hóa dữ liệu:

 1. Lớp Trừu Tượng (Abstract Class):

  • Tạo ra một lớp trừu tượng bằng cách sử dụng từ khóa abstract.
  • Lớp trừu tượng có thể chứa phương thức trừu tượng (abstract methods) không có triển khai cụ thể và/hoặc phương thức có triển khai.
  • Lớp con kế thừa từ lớp trừu tượng phải cung cấp triển khai cụ thể cho các phương thức trừu tượng.
 2. Giao Diện (Interface):

  • Định nghĩa một giao diện với các phương thức mà không có triển khai cụ thể.
  • Các lớp triển khai giao diện phải cung cấp triển khai cụ thể cho tất c...
Bạn cần đăng nhập để xem